Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Lubień - Naprawa, od km ok. 713+580
do km ok. 721+170,00

Podstawowe dane


Nr Kontraktu: I/159/ZI/I-4/2016
Data podpisania Kontraktu: 29.06.2016 r.
Wartość Kontraktu: 521 519 095,35 zł brutto
Termin Realizacji: 22 miesiące i 318 dni od daty podpisania Umowy (bez miesięcy zimowych)
Wykonawca: IDS-BUD S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Korporacja ALTIS-HOLDING,
ul. Kaczałowa 5W, 03146 Kijów, Ukraina

Zaawansowanie prac budowlanych

Postęp:
94.56%

Zaawansowanie finansowe kontraktu

99,59% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Przedmiot kontraktu

Kontrakt obejmuje w szczególności:

1) Roboty przygotowawcze:

 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 • wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogowym,
 • rozbiórkę elementów dróg,
 • rozbiórkę budynków.

2) Roboty drogowe w zakresie:

 • budowy dwujezdniowej drogi klasy S długości ok. 7,6km,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp,
 • zabezpieczenia skarp głębokich wykopów,
 • budowy MOP-u Lubień kategorii II w ograniczonym zakresie,
 • budowy MOP-u Krzeczów kategorii III w ograniczonym zakresie,
 • przebudowy dróg lokalnych,
 • przebudowy i budowy dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego,
 • budowy dróg (dojazdów) technologicznych,
 • budowy systemu odwodnienia pasa drogowego,
 • budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • wykonania stałej organizacji ruchu na drodze głównej i przebudowywanych drogach lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe itp.,
 • organizacji ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
 • zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych dla budowy odcinka drogi krajowej nr 7 (po śladzie istniejącej drogi powiatowej 1686) dług. ok. 0,5km.

3) Budowa obiektów inżynierskich:

 • obiekt nr 4 – długości ok. 240m,
 • obiekt nr 5 – długości ok. 69m,
 • obiekt nr 6+7+8 – długości ok.573m,
 • obiekt nr 9 – długości ok. 103m,
 • obiekt nr 9a – długości ok. 65m, (nad drogą główną),
 • obiekt nr 10+11 – długości ok. 402m,
 • obiekt 12 – długości ok. 70m, (nad drogą główną),
 • obiekt 12a – długości ok. 71m, (nad drogą główną),
 • obiekt nr 13 – długości ok. 56m, (nad drogą główną),
 • obiekt nr 14 – długości ok. 396m,
 • obiekty K1, K2, K3, K4, K5 i K6 na potoku Krzywańskim.

4) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:

 • budowę i przebudowę sieci wodociągowych,
 • budowę i przebudowę sieci gazowych średnioprężnych,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę i przebudowę sieci i urządzeń energetycznych średniego napięcia (ŚN) i niskiego napięcia (Nn),
 • budowę i przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych napowietrznych i doziemnych,
 • budowę oświetlenia,
 • przełożenie cieków,
 • budowę przepustów.

5) Wykonanie urządzeń ochrony środowiska:

 • budowę urządzeń ochrony środowiska: ekrany, urządzenia oczyszczania wód,
 • nasadzenie zieleni,
 • budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.

6) Roboty wykończeniowe:

 • przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy,
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.

7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

8) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.