Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km
od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu

Podstawowe dane


Nr Kontraktu: I/160/ZI/I-4/2016
Data podpisania Kontraktu: 29.06.2016 r.
Wartość Kontraktu: 968 835 650,11 zł brutto
Termin Realizacji: 54 miesiące od daty podpisania Umowy
Wykonawca: Astaldi S.p.A., Via Giulio Vincenzo Bona 65,
00156 Rzym (Włochy)

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:
44,20%

Zaawansowanie finansowe kontraktu

43,59% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Przedmiot kontraktu

Kontrakt obejmuje w szczególności:

1) Roboty przygotowawcze:

  • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
  • wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogowym,
  • rozbiórkę elementów dróg,
  • rozbiórkę budynków, w tym translokacja budynku wpisanego do rejestru zabytków wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

2) Roboty drogowe oraz tunelowe w zakresie:

  • budowy odcinka tunelowego drogi klasy S dł. ok.3,0km z dwukomorowym tunelem długości ok.2,06km (obiekt nr 17), z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą wraz z wyposażeniem technicznym,
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp,
  • zabezpieczenia skarp głębokich wykopów,
  • przebudowy i budowy dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego,
  • budowy murów oporowych,
  • budowy dróg (dojazdów) technologicznych,
  • budowy systemu odwodnienia pasa drogowego,
  • budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • wykonania stałej organizacji ruchu na drodze głównej i przebudowywanych drogach lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe itp.,
  • wykonania masztu radiowego,
  • wykonanie budynków technicznych oraz budynku dyspozytorni rezerwowej,
  • organizacji ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

3) Budowa obiektów inżynierskich - budowa obiektu nr 15+16 – długości ok. 321m;

4) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:

  • budowę i przebudowę sieci wodociągowych,
  • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę i przebudowę sieci i urządzeń energetycznych średniego napięcia (ŚN) i niskiego napięcia (Nn),
  • budowę i przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych napowietrznych i doziemnych,
  • budowę oświetlenia,
  • przełożenie cieków,
  • budowę przepustów.

5) Wykonanie urządzeń ochrony środowiska:

  • budowę urządzeń ochrony środowiska: ekrany, urządzenia oczyszczania wód,
  • nasadzenie zieleni.

6) Roboty wykończeniowe:

  • przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy,
  • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.

7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

8) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.