Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km
od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu

Podstawowe dane


Nr Kontraktu: I/160/ZI/I-4/2016
Data podpisania Kontraktu: 29.06.2016 r.
Wartość Kontraktu: 968 835 650,11 zł brutto
Termin Realizacji: 30.06.2022 r.
Wykonawca: WEBUILD S.p.A, oddział w Polsce Skylight Złote Tarasy,
ul. Złota 59 L07, 00-120 Warszawa

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 98,75%

Zaawansowanie finansowe kontraktu

103,90% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Przedmiot kontraktu

Kontrakt obejmuje w szczególności:

1) Roboty przygotowawcze:

 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 • wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogowym,
 • rozbiórkę elementów dróg,
 • rozbiórkę budynków, w tym translokacja budynku wpisanego do rejestru zabytków wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

2) Roboty drogowe oraz tunelowe w zakresie:

 • budowy odcinka tunelowego drogi klasy S dł. ok.3,0km z dwukomorowym tunelem długości ok.2,06km (obiekt nr 17), z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą wraz z wyposażeniem technicznym,
 • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp,
 • zabezpieczenia skarp głębokich wykopów,
 • przebudowy i budowy dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego,
 • budowy murów oporowych,
 • budowy dróg (dojazdów) technologicznych,
 • budowy systemu odwodnienia pasa drogowego,
 • budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • wykonania stałej organizacji ruchu na drodze głównej i przebudowywanych drogach lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe itp.,
 • wykonania masztu radiowego,
 • wykonanie budynków technicznych oraz budynku dyspozytorni rezerwowej,
 • organizacji ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

3) Budowa obiektów inżynierskich - budowa obiektu nr 15+16 – długości ok. 321m;

4) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:

 • budowę i przebudowę sieci wodociągowych,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę i przebudowę sieci i urządzeń energetycznych średniego napięcia (ŚN) i niskiego napięcia (Nn),
 • budowę i przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych napowietrznych i doziemnych,
 • budowę oświetlenia,
 • przełożenie cieków,
 • budowę przepustów.

5) Wykonanie urządzeń ochrony środowiska:

 • budowę urządzeń ochrony środowiska: ekrany, urządzenia oczyszczania wód,
 • nasadzenie zieleni.

6) Roboty wykończeniowe:

 • przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy,
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.

7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

8) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.