Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22

Podstawowe dane


Nr Kontraktu: I/56/ZI/I-4/2016
Data podpisania Kontraktu: 31.03.2016 r.
Wartość Kontraktu: 615 068 976,27 zł brutto
Termin Realizacji: 22 miesiące + 324 dni
Wykonawca: Webuild S.p.A, via dei Missaglia 97,
20142 Mediolan, Włochy

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 100%
100%

Zaawansowanie finansowe

102,76% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
100%

Przedmiot kontraktu

Kontrakt obejmuje w szczególności:

1) Roboty przygotowawcze:

 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 • wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogowym,
 • rozbiórkę elementów dróg,
 • rozbiórkę budynków, w tym translokacja budynku wpisanego do rejestru zabytków wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

2) Roboty drogowe oraz tunelowe w zakresie:

 • budowy dwujezdniowej drogi długości ok.6,1 km, w tym: klasy S długości ok. 5,2km, klasy GP długości ok. 0,9km,
 • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp,
 • zabezpieczenia skarp głębokich wykopów,
 • budowy węzła „Skomielna Biała” wraz z łącznicami częściowo na estakadach (obiekty 18 i 18a-18d) oraz rondem,
 • budowy węzła „Zabornia” wraz z łącznicami oraz rondami,
 • budowy Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej,
 • rozbudowy drogi krajowej nr 28,
 • rozbudowy i budowy (przełożenia) drogi krajowej nr 7,
 • rozbudowy i budowy (przełożenia) drogi krajowej nr 47,
 • budowy MOP-u Zbójecka Góra kategorii II w ograniczonym zakresie,
 • budowy murów oporowych,
 • budowy, rozbudowy oraz przebudowy dróg lokalnych gminnych, powiatowych,
 • budowy, rozbudowy oraz przebudowy dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego,
 • budowy dróg (dojazdów) technologicznych,
 • budowy systemu odwodnienia pasa drogowego,
 • budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • wykonania stałej organizacji ruchu na drodze głównej i przebudowywanych drogach lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe itp.,
 • organizacji ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

3) Budowa obiektów inżynierskich:

 • obiekt nr 18 – długości ok. 425m,
 • obiekt nr 18a – długości ok. 27m (łącznica A),
 • obiekt nr 18b – długości ok. 42m (łącznica B),
 • obiekt nr 18c – długości ok. 356m (łącznica C),
 • obiekt nr 18d – długości ok. 367m (łącznica D),
 • obiekt nr 19 – długości ok. 37m (nad drogą główną),
 • obiekt nr 20+20a – długości ok. 92m (pod drogą główną),
 • obiekt nr 21 – długości ok. 992m,
 • obiekt nr 22 – długości ok. 304m,
 • obiekt nr 23 – długości ok. 80m (nad drogą główną),
 • obiekt nr 24 – długości ok. 407m, (najdłuższe przęsło 45m) – klasa A,
 • obiekt nr 25 – długości ok. 13m,
 • obiekt nr 25a – długości ok. 80m (nad drogą główną),
 • obiekt nr 26 – długości ok. 7m (pod drogą główną),
 • obiekt nr 27 – długości ok. 58m (nad drogą główną),
 • obiekt nr 28 – długości ok. 61m (nad drogą główną),
 • obiekt nr 29 – długości ok. 48m (pod drogą główną),
 • małe obiekty S1, S2, S3 i S4 na ciekach przy węźle Skomielna.

4) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:

 • budowę i przebudowę sieci wodociągowych,
 • budowa i przebudowa sieci gazowych średnioprężnych,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę i przebudowę sieci i urządzeń energetycznych średniego napięcia (ŚN) i niskiego napięcia (Nn),
 • budowę i przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych napowietrznych i doziemnych,
 • budowę oświetlenia,
 • przełożenie cieków,
 • budowę przepustów.

5) Wykonanie urządzeń ochrony środowiska:

 • budowę urządzeń ochrony środowiska: ekrany, urządzenia oczyszczania wód,
 • nasadzenie zieleni,
 • budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.

6) Roboty wykończeniowe:

 • przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy,
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.

7) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

8) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.