Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00
oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP
na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22

Aktualności
12.11.2022 – Odcinek II

Dnia 12.11.2022 r. został udostępniony dla ruchu przejazd przez tunel drogi ekspresowej S7 na odcinku Naprawa – Skomielna Biała.

Tunel posiada dwie komory (nitki), po jednej dla każdej jezdni, długość 2058 m, wysokość 4,7 m, szerokość użytkową 14,9 m, dwa pasy ruchu po 3,5 m każdy oraz 3 m pas awaryjny.

Więcej informacji o otwarciu tunelu na stronie:
https://www.gov.pl/web/gddkia/nowy-tunel-na-zakopiance-otwarty

11.10.2022 – Odcinek II

Dnia 11.10.2022 r. podpisano Aneks nr 6 do Umowy z Wykonawcą WEBUILD S.p.A., zgodnie z którym został podniesiony limit waloryzacji dla kontraktu na roboty budowlane.

22.07.2022 – Odcinek I

Dnia 22.07.2022 r. podpisano Aneks nr 2 do Umowy z Wykonawcą Strabag I.P. sp. z o.o. , zgodnie z którym został podniesiony limit waloryzacji dla kontraktu na roboty budowlane z 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (ZKK).

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/gddkia/pierwsze-aneksy-waloryzacyjne-podpisane

23.05.2022 – Odcinek I

Wykonawca kontynuuje roboty na drogach dojazdowych i gminnych związane z układaniem warstw konstrukcyjnych, umocnieniami rowów, humusowaniem i porządkowaniem terenów przyległych. Prowadzony jest również montaż ogrodzenia, który znajduje się na końcowym etapie realizacji.

12.04.2022 – Odcinek I

Po zakończeniu sezonu zimowego, Wykonawca zwiększył intensywność prowadzonych robót. Wznowione zostały prace związane z realizacją dróg dojazdowych, elementów kanalizacji deszczowej, umocnień rowów, profilowań skarp oraz innych robót wykończeniowych w rejonach obiektów mostowych i wzdłuż Trasy Głównej. Szczegółowy opis realizowanych działań znajdą Państwo na: s7-lubien-rabka.pl/a-postep_01.html

08.04.2022 – Odcinek II

Po przerwie zimowej rozpoczęto wykonywanie robót drogowych przed portalami tunelu. Prowadzone są także prace związane z wyposażeniem tunelu w urządzenia sterowania i monitoringu, a ku końcowi zmierzają prace nad wykonaniem zabezpieczenia ogniochronnego.

18.03.2022 – Odcinek I

W trakcie okresu zimowego trwającego od 16 grudnia 2021 do 15 marca 2022 Wykonawca prowadził prace w miarę występowania korzystnych warunkach atmosferycznych, odpowiednich dla danego asortymentu robót. Realizowane były m.in. prace związane z montażem ogrodzeń na Trasie Głównej (odc. E), profilowaniem i humusowaniem skarp przy DK7 czy też robotami wykończeniowymi na innych obiektach.

16.12.2021 – Odcinek I

Z dniem 16.12.2021 r. rozpoczął się kontraktowo okres zimowy dla Wykonawcy.
Bieżące działania Wykonawcy można śledzić na: s7-lubien-rabka.pl/a-postep_01.html
30.11.2021 – Odcinek I

Odcinek 2 Wideo


30 listopada 2021 r. po odbiorach oznakowania, o godzinie 14.00 została udostępniona dla ruchu jezdnia prawa S7 Lubień – Naprawa, w kierunku Zakopanego. Tym samym ruch w obu kierunkach odbywa się po osobnych jezdniach.


30.11.2021 – Odcinek I

30 listopada 2021 r. po odbiorach oznakowania, wczesnym popołudniem, udostępniona zostanie dla ruchu jezdnia prawa S7 Lubień – Naprawa,
w kierunku Zakopanego. Tym samym na jezdni lewej, w kierunku Krakowa, ruch odbywał się będzie także dwoma pasami.

S7 Lubień - Naprawa ma długość 7,6 km. Przy dwujezdniowej drodze klasy S powstają dwa MOP-Y : Lubień i Krzeczów.
Około 24 % drogi przebiega po obiektach, a 49 % w wykopach.
Wybudowano 10 obiektów inżynierskich dla każdej jezdni oraz 6 małych obiektów na potoku Krzywańskim.

Odcinek S7 Lubień – Naprawa jest częścią ok. 16,7 km drogi ekspresowej zakończonej w Rabce Zdroju, którą podzielono na trzy części realizacyjne.
Wartość całkowita kontraktu S7 Lubień – Rabka Zdrój wynosi 2 471 380 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 1 322 398 015,17 zł.
Umowa o dofinansowanie unijne podpisana została 11 września 2017 r.

W Naprawie omijamy tunel

Na jezdni w kierunku Nowego Targu i Zakopanego dopuszczalna będzie prędkość 100 km/godz.
jednak przed zjazdem na drogę powiatową trzeba prędkość zredukować do 50 km/godz., ponieważ jest tu zawężenie do jednego pasa ruchu.
Po dojechaniu do Naprawy trzeba zjechać do drogi powiatowej, która została przebudowana do klasy G, aby mogła przejąć ruch z drogi ekspresowej.
W trosce o bezpieczeństwo pieszych wybudowano na niej także chodniki. Tą drogą po ok. 500 m dojeżdżamy do DK7 tzw. Starej Zakopianki i omijamy budowę tunelu.

Z uwagi na zawężenie do jednego pasa ruchu i ograniczenie prędkości, podczas dużego natężenia ruchu, w Naprawie mogą wystąpić zatory.

Prace poza jednią

Ukończona została budowa jezdni prawej S7 Lubień Naprawa, co nie oznacza zakończenia całej inwestycji. Będą jeszcze wykonywane prace poza jezdnią, m.in. roboty ziemne i melioracyjne pod obiektami inżynierskimi. Kontynuowane są prace przy budowie ogrodzenia trasy. Nie będzie też można korzystać z miejsc obsługi podróżnych: MOP Lubień i MOP Krzeczów, gdyż tu również trwają prace wykończeniowe. Wszystkie te roboty będą kontynuowane dopóki pozwolą na to warunki atmosferyczne.

16.11.2021 – Odcinek I

Odcinek A - zakończono montaż ekranu EO1.08.11.2021 – Odcinek I

Zakończono roboty bitumiczne na Trasie Głównej.04.11.2021 – Odcinek I

Uzyskano zaświadczenie WINB o braku sprzeciwu w formie decyzji, odnośnie przystąpienia do użytkowania obiektu 678 jezdnia prawa. Prowadzone będą roboty porządkowe, makroniwelacyjne pod obiektem oraz likwidacja zaplecza. Wykonano wszystkie zasadnicze obiekty objęte kontraktem oraz Aneksem. Obiekt nadaje się do użytkowania. Pozostałe roboty pod obiektem oraz na odjazdach, wykonuje firma Strabag.03.11.2021 – Odcinek I

Odcinek A - Rozpoczęto montaż barier drogowych na kapie chodnikowej muru oporowego.25.10.2021 – Odcinek I

Ułożono warstwę ścieralną SMA na odcinku A na jezdni prawej.20.10.2021 – Odcinek I

Została wykonana warstwa ścieralna dla tymczasowego połączenia Trasy Głównej w km 721+050 z drogą powiatową K1686,mające na celu umożliwienie ruchu na tym odcinku do czasu otwarcia Tunelu.13.10.2021 – Odcinek I

Wykonano próbne obciążenie statyczne i dynamiczne na prawej jezdni obiektu nr 4.06.10.2021 – Odcinek I

Rozpoczęto procedurę odbiorową mostu.04.10.2021 – Odcinek I

Ułożono warstwę ścieralną SMA na jezdni prawej obiektu 4 i na dojeździe do obiektu.13.09.2021 – Odcinek I

Zabetonowano ostatni segment kapy na styku z obiektem 4. Jednocześnie z wykonywaniem kapy chodnikowej prowadzono montaż słupów ekranów przeciwhałasowych. Montaż ekranów zakończono 16.11.2021. Pozostały do wykonania schody ewakuacyjne.10.09.2021 – Odcinek I

Wykonano próbne obciążenie dynamiczne i statyczne obiektu 678 – jezdnia prawa.09.09.2021 – Odcinek I

Rozpoczęto przygotowania do wykonania próbnego obciążenia obiektu 6+7+8.08.09.2021 – Odcinek I

Obiekt 678 - ułożono warstwę ścieralną SMA na jezdni prawej.18.08.2021 – Odcinek I

Rozpoczęto wykonywanie warstwy asfaltu twardolanego.07.08.2021 – Odcinek I

Rozpoczęto usuwanie asfaltu twardolanego oraz demontaż izolacji na Obiekcie 4.04.08.2021 – Odcinek I

Rozpoczęto wykonywanie nowej izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej na Obiekcie 4.16.07.2021 – Odcinek I

Zakończono budowę konstrukcji Muru Oporowego MO1, rozpoczęto roboty przy budowie kapy i gzymsu.31.05.2021 – Odcinek I

W dniach 27.05.2021 – 28.05.2021 ustawiono dylatacje modułowe na przyczółkach jezdni prawej obiektu 6-7-8:

  • Montaż dylatacji – oś 1P – 27.05.2021,
  • Montaż dylatacji – oś 10P – 28.05.2021.
Stan montażu dylatacji umożliwia wykonywanie robót drogowych poza obiektem.


30.04.2021 – Odcinek I

W okresie 29.03.2021 – 27.04.2021 zakończono roboty związane z realizacją ustroju nośnego na obiekcie 6-7-8:

  • Sprężenie segmentu 9 – kable wewnętrzne – 31.03.2021,
  • Opuszczenie urządzenia MSS,
  • Sprężenie zewnętrzne – zakończenie prac – 27.04.2021;


05.03.2021 – Odcinek I

W związku z zakończeniem okresu zimowego Wykonawca przystąpi do robót Kontraktowych z dniem 16.03.2021. Dotychczas Wykonawca wykonał szereg prac przygotowawczych związanych między innymi z opracowaniami programów naprawczych, inwentaryzacją, odwadnianiem placu budowy, montażem siatek zabezpieczających na obiektach mostowych, transportem materiałów budowlanych czy organizacją zapleczy budowy.22.12.2020 – Odcinek I

Podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa. Wykonawcą wartej 74,5 mln zł inwestycji, która ukończona zostanie w ciągu 8 miesięcy licząc od zakończenia okresu zimowego, jest firma STRABAG Infrastruktura Południe.

W trakcie podpisywania umowy przedstawiciele firmy Strabag zadeklarowali, że po dopełnieniu niezbędnych formalności zaczną się przygotowania do rozpoczęcia robót. Choć zgodnie z umową prace mają się rozpocząć po zakończeniu okresu zimowego (który trwa do 15 marca), firma chce rozpocząć roboty wcześniej, jeżeli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40541/Kontynuacja-budowy-S7-Lubien-Naprawa-zatwierdzona-umowa


16.11.2020 – Odcinek I

Komisja przetargowa wskazała najkorzystniejszą ofertę na kontynuację budowy S7 Lubień - Naprawa

Spośród siedmiu ofert złożonych w przetargu na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa wybrana została ta złożona przez firmę STRABAG Infrastruktura Południe, z zaoferowaną ceną 74 533 170,01 zł. Firma zadeklarowała, że wykona wszystkie niezbędne prace w ciągu ośmiu miesięcy.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40059/Komisja-przetargowa-wskazala-najkorzystniejsza-oferte-na-kontynuacje-budowy-S7-Lubien-Naprawa19.10.2020 – Odcinek I

19 października 2020 r. GDDKiA poinformowała o wpłynięciu siedmiu ofert w przetargu na kontynuację pozostałych robót w ciągu budowy S7 na odcinku Lubień – Naprawa.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39689/Siedem-ofert-wplynelo-w-przetargu-na-kontynuacje-budowy-S7-Lubien-Naprawa01.09.2020 – Odcinek I

1 września 2020 r. podpisano umowę na kontynuację budowy estakady 6-7-8, w ciągu budowy S7 na odcinku Lubień – Naprawa, z polską firmą TBM-Systems.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38976/Podpisana-jest-umowa-na-kontynuacje-budowy-estakady-na-S7-w-Lubniu17.07.2020 – Odcinek I

Mobilizacja wykonawcy (konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazuje na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. Nic nie wskazuje także na zmianę tej sytuacji. Wobec tych faktów 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstępuje od umowy z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38479/Wykonawca-S7-Lubien-Naprawa-nie-daje-gwarancji-na-ukonczenie-inwestycjiAktualności z 2019 r. - ⇅ -

Aktualności z 2018 r. - ⇅ -

Aktualności z 2017 r. - ⇅ -

Aktualności z 2016 r. - ⇅ -