Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00
oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP
na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22

Aktualności
22.07.2022 – Odcinek I

Dnia 22.07.2022 r. podpisano Aneks nr 2 do Umowy z Wykonawcą Strabag I.P. sp. z o.o. , zgodnie z którym został podniesiony limit waloryzacji dla kontraktu na roboty budowlane z 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (ZKK).

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/gddkia/pierwsze-aneksy-waloryzacyjne-podpisane

23.05.2022 – Odcinek I

Wykonawca kontynuuje roboty na drogach dojazdowych i gminnych związane z układaniem warstw konstrukcyjnych, umocnieniami rowów, humusowaniem i porządkowaniem terenów przyległych. Prowadzony jest również montaż ogrodzenia, który znajduje się na końcowym etapie realizacji.

12.04.2022 – Odcinek I

Po zakończeniu sezonu zimowego, Wykonawca zwiększył intensywność prowadzonych robót. Wznowione zostały prace związane z realizacją dróg dojazdowych, elementów kanalizacji deszczowej, umocnień rowów, profilowań skarp oraz innych robót wykończeniowych w rejonach obiektów mostowych i wzdłuż Trasy Głównej. Szczegółowy opis realizowanych działań znajdą Państwo na: s7-lubien-rabka.pl/a-postep_01.html

08.04.2022 – Odcinek II

Po przerwie zimowej rozpoczęto wykonywanie robót drogowych przed portalami tunelu. Prowadzone są także prace związane z wyposażeniem tunelu w urządzenia sterowania i monitoringu, a ku końcowi zmierzają prace nad wykonaniem zabezpieczenia ogniochronnego.

18.03.2022 – Odcinek I

W trakcie okresu zimowego trwającego od 16 grudnia 2021 do 15 marca 2022 Wykonawca prowadził prace w miarę występowania korzystnych warunkach atmosferycznych, odpowiednich dla danego asortymentu robót. Realizowane były m.in. prace związane z montażem ogrodzeń na Trasie Głównej (odc. E), profilowaniem i humusowaniem skarp przy DK7 czy też robotami wykończeniowymi na innych obiektach.

16.12.2021 – Odcinek I

Z dniem 16.12.2021 r. rozpoczął się kontraktowo okres zimowy dla Wykonawcy.
Bieżące działania Wykonawcy można śledzić na: s7-lubien-rabka.pl/a-postep_01.html
30.11.2021 – Odcinek I

Odcinek 2 Wideo


30 listopada 2021 r. po odbiorach oznakowania, o godzinie 14.00 została udostępniona dla ruchu jezdnia prawa S7 Lubień – Naprawa, w kierunku Zakopanego. Tym samym ruch w obu kierunkach odbywa się po osobnych jezdniach.


30.11.2021 – Odcinek I

30 listopada 2021 r. po odbiorach oznakowania, wczesnym popołudniem, udostępniona zostanie dla ruchu jezdnia prawa S7 Lubień – Naprawa,
w kierunku Zakopanego. Tym samym na jezdni lewej, w kierunku Krakowa, ruch odbywał się będzie także dwoma pasami.

S7 Lubień - Naprawa ma długość 7,6 km. Przy dwujezdniowej drodze klasy S powstają dwa MOP-Y : Lubień i Krzeczów.
Około 24 % drogi przebiega po obiektach, a 49 % w wykopach.
Wybudowano 10 obiektów inżynierskich dla każdej jezdni oraz 6 małych obiektów na potoku Krzywańskim.

Odcinek S7 Lubień – Naprawa jest częścią ok. 16,7 km drogi ekspresowej zakończonej w Rabce Zdroju, którą podzielono na trzy części realizacyjne.
Wartość całkowita kontraktu S7 Lubień – Rabka Zdrój wynosi 2 471 380 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 1 322 398 015,17 zł.
Umowa o dofinansowanie unijne podpisana została 11 września 2017 r.

W Naprawie omijamy tunel

Na jezdni w kierunku Nowego Targu i Zakopanego dopuszczalna będzie prędkość 100 km/godz.
jednak przed zjazdem na drogę powiatową trzeba prędkość zredukować do 50 km/godz., ponieważ jest tu zawężenie do jednego pasa ruchu.
Po dojechaniu do Naprawy trzeba zjechać do drogi powiatowej, która została przebudowana do klasy G, aby mogła przejąć ruch z drogi ekspresowej.
W trosce o bezpieczeństwo pieszych wybudowano na niej także chodniki. Tą drogą po ok. 500 m dojeżdżamy do DK7 tzw. Starej Zakopianki i omijamy budowę tunelu.

Z uwagi na zawężenie do jednego pasa ruchu i ograniczenie prędkości, podczas dużego natężenia ruchu, w Naprawie mogą wystąpić zatory.

Prace poza jednią

Ukończona została budowa jezdni prawej S7 Lubień Naprawa, co nie oznacza zakończenia całej inwestycji. Będą jeszcze wykonywane prace poza jezdnią, m.in. roboty ziemne i melioracyjne pod obiektami inżynierskimi. Kontynuowane są prace przy budowie ogrodzenia trasy. Nie będzie też można korzystać z miejsc obsługi podróżnych: MOP Lubień i MOP Krzeczów, gdyż tu również trwają prace wykończeniowe. Wszystkie te roboty będą kontynuowane dopóki pozwolą na to warunki atmosferyczne.

16.11.2021 – Odcinek I

Odcinek A - zakończono montaż ekranu EO1.08.11.2021 – Odcinek I

Zakończono roboty bitumiczne na Trasie Głównej.04.11.2021 – Odcinek I

Uzyskano zaświadczenie WINB o braku sprzeciwu w formie decyzji, odnośnie przystąpienia do użytkowania obiektu 678 jezdnia prawa. Prowadzone będą roboty porządkowe, makroniwelacyjne pod obiektem oraz likwidacja zaplecza. Wykonano wszystkie zasadnicze obiekty objęte kontraktem oraz Aneksem. Obiekt nadaje się do użytkowania. Pozostałe roboty pod obiektem oraz na odjazdach, wykonuje firma Strabag.03.11.2021 – Odcinek I

Odcinek A - Rozpoczęto montaż barier drogowych na kapie chodnikowej muru oporowego.25.10.2021 – Odcinek I

Ułożono warstwę ścieralną SMA na odcinku A na jezdni prawej.20.10.2021 – Odcinek I

Została wykonana warstwa ścieralna dla tymczasowego połączenia Trasy Głównej w km 721+050 z drogą powiatową K1686,mające na celu umożliwienie ruchu na tym odcinku do czasu otwarcia Tunelu.13.10.2021 – Odcinek I

Wykonano próbne obciążenie statyczne i dynamiczne na prawej jezdni obiektu nr 4.06.10.2021 – Odcinek I

Rozpoczęto procedurę odbiorową mostu.04.10.2021 – Odcinek I

Ułożono warstwę ścieralną SMA na jezdni prawej obiektu 4 i na dojeździe do obiektu.13.09.2021 – Odcinek I

Zabetonowano ostatni segment kapy na styku z obiektem 4. Jednocześnie z wykonywaniem kapy chodnikowej prowadzono montaż słupów ekranów przeciwhałasowych. Montaż ekranów zakończono 16.11.2021. Pozostały do wykonania schody ewakuacyjne.10.09.2021 – Odcinek I

Wykonano próbne obciążenie dynamiczne i statyczne obiektu 678 – jezdnia prawa.09.09.2021 – Odcinek I

Rozpoczęto przygotowania do wykonania próbnego obciążenia obiektu 6+7+8.08.09.2021 – Odcinek I

Obiekt 678 - ułożono warstwę ścieralną SMA na jezdni prawej.18.08.2021 – Odcinek I

Rozpoczęto wykonywanie warstwy asfaltu twardolanego.07.08.2021 – Odcinek I

Rozpoczęto usuwanie asfaltu twardolanego oraz demontaż izolacji na Obiekcie 4.04.08.2021 – Odcinek I

Rozpoczęto wykonywanie nowej izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej na Obiekcie 4.16.07.2021 – Odcinek I

Zakończono budowę konstrukcji Muru Oporowego MO1, rozpoczęto roboty przy budowie kapy i gzymsu.31.05.2021 – Odcinek I

W dniach 27.05.2021 – 28.05.2021 ustawiono dylatacje modułowe na przyczółkach jezdni prawej obiektu 6-7-8:

  • Montaż dylatacji – oś 1P – 27.05.2021,
  • Montaż dylatacji – oś 10P – 28.05.2021.
Stan montażu dylatacji umożliwia wykonywanie robót drogowych poza obiektem.


30.04.2021 – Odcinek I

W okresie 29.03.2021 – 27.04.2021 zakończono roboty związane z realizacją ustroju nośnego na obiekcie 6-7-8:

  • Sprężenie segmentu 9 – kable wewnętrzne – 31.03.2021,
  • Opuszczenie urządzenia MSS,
  • Sprężenie zewnętrzne – zakończenie prac – 27.04.2021;


05.03.2021 – Odcinek I

W związku z zakończeniem okresu zimowego Wykonawca przystąpi do robót Kontraktowych z dniem 16.03.2021. Dotychczas Wykonawca wykonał szereg prac przygotowawczych związanych między innymi z opracowaniami programów naprawczych, inwentaryzacją, odwadnianiem placu budowy, montażem siatek zabezpieczających na obiektach mostowych, transportem materiałów budowlanych czy organizacją zapleczy budowy.22.12.2020 – Odcinek I

Podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa. Wykonawcą wartej 74,5 mln zł inwestycji, która ukończona zostanie w ciągu 8 miesięcy licząc od zakończenia okresu zimowego, jest firma STRABAG Infrastruktura Południe.

W trakcie podpisywania umowy przedstawiciele firmy Strabag zadeklarowali, że po dopełnieniu niezbędnych formalności zaczną się przygotowania do rozpoczęcia robót. Choć zgodnie z umową prace mają się rozpocząć po zakończeniu okresu zimowego (który trwa do 15 marca), firma chce rozpocząć roboty wcześniej, jeżeli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40541/Kontynuacja-budowy-S7-Lubien-Naprawa-zatwierdzona-umowa


16.11.2020 – Odcinek I

Komisja przetargowa wskazała najkorzystniejszą ofertę na kontynuację budowy S7 Lubień - Naprawa

Spośród siedmiu ofert złożonych w przetargu na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa wybrana została ta złożona przez firmę STRABAG Infrastruktura Południe, z zaoferowaną ceną 74 533 170,01 zł. Firma zadeklarowała, że wykona wszystkie niezbędne prace w ciągu ośmiu miesięcy.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40059/Komisja-przetargowa-wskazala-najkorzystniejsza-oferte-na-kontynuacje-budowy-S7-Lubien-Naprawa19.10.2020 – Odcinek I

19 października 2020 r. GDDKiA poinformowała o wpłynięciu siedmiu ofert w przetargu na kontynuację pozostałych robót w ciągu budowy S7 na odcinku Lubień – Naprawa.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39689/Siedem-ofert-wplynelo-w-przetargu-na-kontynuacje-budowy-S7-Lubien-Naprawa01.09.2020 – Odcinek I

1 września 2020 r. podpisano umowę na kontynuację budowy estakady 6-7-8, w ciągu budowy S7 na odcinku Lubień – Naprawa, z polską firmą TBM-Systems.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38976/Podpisana-jest-umowa-na-kontynuacje-budowy-estakady-na-S7-w-Lubniu17.07.2020 – Odcinek I

Mobilizacja wykonawcy (konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazuje na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. Nic nie wskazuje także na zmianę tej sytuacji. Wobec tych faktów 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstępuje od umowy z wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38479/Wykonawca-S7-Lubien-Naprawa-nie-daje-gwarancji-na-ukonczenie-inwestycji20.12.2019 – Odcinek I

Nową, lewą jezdnią budowanej S7 na odcinku Lubień-Naprawa kierowcy przejadą w dwóch kierunkach od piątku 20 grudnia 2019 r. Jednocześnie zamknięta zostanie możliwość zjazdu z użytkowanej już S7 w Lubniu na drogę krajową nr 7 (Zakopiankę). W tym miejscu po przełożeniu ruchu rozpocznie się budowa muru oporowego, na którym łączyć się będzie istniejąca droga ekspresowa z prawą jezdnią budowanej S7. Nieco dalej na prawej jezdni trwa budowa estakady, którą wstrzymało osuwisko.

Jadąc od Krakowa, w miejscu, gdzie kończy się droga ekspresowa S7 na odcinku Myślenice - Lubień kierowcy nie będą GDDKiA zjeżdżać w dół do DK7 jak do tej pory. Ten zjazd zostanie zamknięty. Pojadą na wprost do lewej jezdni budowanej S7 na odcinku Lubień - Naprawa. Na całym tym odcinku o długości 7,6 km ruch odbywa się tylko po jednej jezdni, w dwóch kierunkach. Obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 70 km/godz. Po dojechaniu do Naprawy trzeba zjechać do drogi powiatowej, która została przebudowana do klasy G, aby mogła przejąć ruch. W trosce o bezpieczeństwo pieszych wybudowano na niej także chodniki. Tą drogą po ok. 500 m dojeżdżamy do drogi krajowej nr 7 tzw. starej „Zakopianki” i omijamy budowę tunelu.

Jadąc od strony Podhala i Zakopanego w Naprawie, z DK7 kierowcy zjeżdżają w lewo na drogę powiatową. Ten kierunek ruchu będzie miał pierwszeństwo przejazdu. Po przejechaniu ok. 500 m jest wjazd na jedną jezdnię budowanej S7, gdzie ruch odbywa się w dwóch kierunkach, z ograniczeniem prędkości do 70 km/godz. i zakazem wyprzedzania. Jeżeli ktoś się pomyli i w Naprawie nie skręci na drogę powiatową tylko pojedzie dalej DK7 nie musi nawracać. Dojedzie do Lubnia, gdzie znaki skierują go na drogę przez miejscowość Lubień do węzła na S7.
Pozostaje możliwość jazdy DK7. Aby się na nią dostać od strony Krakowa trzeba zjechać na węźle Lubień S7 i przejechać przez środek wsi Lubień, po czym wjechać na DK7 w okolicy budowy S7.

Więcej informacji na: www.gddkia.gov.pl11.10.2019 – Odcinek III

W dniu 11.10.2019 o godzinie 10.30 wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na rondzie przy wjeździe na węzeł w Skomielnej i drogę S7 w kierunku Zakopanego. Uruchomiono dodatkową łącznicę "A" dla kierowców jadących z Krakowa. Szczegóły na załączonym zdjęciu.

PROJEKT tymczasowej organizacji ruchu na czas przełożenia ruchu na drogę S7 pomiędzy węzłami Skomielna i Zabornia. Uruchomienie łącznicy A węzła Skomielna.
Projekt obejmuje organizację ruchu kołowego oraz sposób oznakowania w związku z przełożeniem ruchu na ciągi drogi S7 pomiędzy węzłami Skomielna i Zabornia. Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania projektowe związane z uruchomieniem łącznicy A dla relacji Kraków - Zakopane.

PROJEKT DO POBRANIA - PLIK PDF28.09.2019 – Odcinek III

Przejeżdżamy drogą ekspresową S7 ze Skomielnej Białej do Rabki Zdroju

W sobotę 28 września 2019 r. kierowcy rozpoczną użytkowanie drogi ekspresowej S7 od Skomielnej Białej do Rabki Zdroju oraz dwujezdniowej drogi głównej przyspieszonej do Chabówki. To wyjątkowo malownicza droga z widokami na góry, w tym Tatry. Jest to pierwszy z trzech odcinków budowanej S7 na południe od Krakowa oddany do użytku.

Ponad jedna trzecia tego odcinka drogi ekspresowej czyli ok. 2,3 km poprowadzona została na wiaduktach. Powstało ich 17, w tym najdłuższy i najwyższy, liczący 1 km długości oraz i 50 m wysokości oraz 4 małe mostki na ciekach przy węźle Skomielna. Pod wiaduktami węzła Skomielna zlokalizowano Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Powstało miejsce obsługi podróżnych MOP Zbójecka Góra.

Na 6,1 km odcinku od Skomielnej Białej do Chabówki oprócz dwujezdniowej drogi wybudowano dwa węzły drogowe Skomielna Biała i Zabornia. Z węzła Skomielna poprowadzono zjazdy na Wadowice i Nowy Sącz, do drogi krajowej nr 28. Z węzła Zabornia zjechać można do DK47 na Nowy Targ i DK7 na Chyżne, do granicy państwa ze Słowacją.

Budowa S7 Lubień-Rabka Zdrój prowadzona jest w trudnych warunkach geologicznych. Góry zbudowane są z tzw. fliszu karpackiego czyli niejednorodnych skał przemieszanych ze sobą. Na obszarze przebiegu drogi S7 Lubień – Rabka Zdrój występują łupki, iłołupki i piaskowce. Występują tu uskoki tektoniczne i duża zmienność nachylenia warstw geologicznych w stosunku do nachylenia stoków oraz zjawiska osuwiskowe.

Problemy spowodowane skomplikowanymi warunkami geologicznymi pojawiły się w obrębie estakady położonej jednocześnie nad ciekiem bez nazwy, drogą DK7 popularnie nazywaną Zakopianką oraz drogami lokalnymi w Skomielnej Białej. Estakada o długości 281 m wznosi się nad powierzchnią terenu do wysokości 32 m. Tworzą ją dwa równoległe obiekty, z jezdniami o dwóch pasach ruchu. Według pierwotnego projektu podpory tej estakady miały być posadowione na palach o dużych średnicach. Wykonawca przeprowadził uzupełniające badania geologiczne, geofizyczne i stwierdził, że jest tu wysoki stopień zaburzeń tektonicznych warstw skalnych, które są nachylone pod dużym kątem. Miękkie i silnie spękane skały znajdują się na głębokości od 19 do 30 metrów poniżej poziomu gruntu. W okolicy skrajnej południowej podpory stwierdzono uskok tektoniczny. Skały przesunęły się względem siebie po linii uskoku o 8 metrów. Wiercenia wykazały też możliwość wystąpienia tu zjawisk osuwiskowych. W konsekwencji trzeba było zaprojektować estakadę i posadowić ją nie na palach, ale na studniach (kesonach) kopanych do odpowiedniej głębokości i zalanych potem betonem. Dopiero na nich powstały filary estakady. Eksperci z Politechniki Krakowskiej wyrazili opinię, że taka zmiana posadowienia podpór jest z inżynierskiego punktu widzenia rozwiązaniem właściwym.

Jednak zmiana projektu i jego realizacja spowodowały wydłużenie czasu budowy odcinka S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój, stąd oddanie do ruchu zaplanowano pod koniec września 2019 r.


S7 Lubień – Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój – Chabówka, lata budowy 2016-2021

Na odcinku ok. 16,7 km nowej drogi, w tym 15,83 km ekspresowej oprócz dwukomorowego tunelu o długości 2,06 km, który stanowił będzie 12,3% całej trasy wybudowane zostanie 38 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady). Droga ekspresowa zakończona będzie węzłem Zabornia w Rabce Zdroju, do którego dobudowany został dwujezdniowy fragment drogi krajowej nr 47 do Chabówki i tam włączony został do istniejącego już dwujezdniowego odcinka DK47 Chabówka – Rdzawka.

Odcinek S7 Lubień – Rabka Zdrój podzielony został na 3 odcinki realizacyjne: Lubień – Naprawa; Naprawa – Skomielna Biała oraz Skomielna Biała – Rabka Zdrój.

Na 7,6 km odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa dwa miejsca obsługi kierowców : „Lubień” i „Krzeczów” zapewniają możliwość odpoczynku w trakcie podróży. 10 obiektów inżynierskich i 6 małych mostków na potoku Krzywańskim oprócz funkcji użytkowej zapewni atrakcje widokowe. Tym odcinkiem pierwsze pojazdy przejadą jeszcze w tym roku całą jezdnią lewą i częściowo prawą. Dopiero po przełożeniu ruchu z DK7 na S7 i zamknięciu dla ruchu DK7 będzie można wybudować mur oporowy w miejscu połączenia prawej jezdni istniejącej S7 z nową S7 w Lubniu.

Na odcinku II Naprawa – Skomielna Biała, tunelowym o długości ok.3,0 km powstaje dwukomorowy tunel o długości każdej nitki ok. 2,06 km, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym. Zakończenie drążenia tunelu ma nastąpić w 2021 r.

Koszt całego odcinka S7 Lubień – Rabka Zdrój wyniesie ponad 2 mld 105 mln zł.

Parametry techniczne:

Droga ekspresowa S7
Prędkość projektowa: 100 km/h
Kategoria ruchu: KR6
Obciążenie na oś 115 kN/oś
Przekrój dwujezdniowy 2 x 2
Szerokość jezdni 2 x 7,00 m
Szerokość pasa ruchu 3,50 m
Szerokość opaski wewnętrznej 0,50 m
Szerokość opaski zewnętrznej 0,75 m
Szerokość pasów awaryjnych 2 x 2,50 m (3,0m w tunelu)
Szerokość poboczy gruntowych 0,75 m - 2,25 m (przy występowaniu
urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu
lub ochrony środowiska)
Dostępność do drogi ograniczona węzły drogowe
Na wzniesieniach przekrój 2x3
- Szerokość jezdni 10,50 m
- Szerokość dodatkowego pasa ruchu 3,50 m
- Szerokość opaski zewnętrznej 1,00 m
Droga krajowa nr 47
Klasa techniczna: GP
Prędkość projektowa: 80 km/h
Kategoria ruchu: KR5
Obciążenie na oś 115 kN/oś
Przekrój dwujezdniowy 2 x 2
Szerokość jezdni 2 x 7,00 m
Szerokość pasa ruchu 3,50 m
Szerokość opaski wewnętrznej 0,50 m
Szerokość poboczy bitum. 2,00 m
Szerokość poboczy gruntowych 0,75 m - 2,25 m (przy występowaniu
urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu
lub ochrony środowiska)
Dostępność do drogi ograniczona węzły drogowe

Odcinek S7 Skomielna Biała – Chabówka oraz nowy odcinek drogi krajowej nr 47 klasy GP od Rabki Zdroju do Chabówki budowała włoska firma SALINI IMPREGILO S.p.A. z Mediolanu. Koszt inwestycji wyniósł brutto 615 068 976,27zł. Gwarancja jakości wykonanych prac obowiązuje przez 10 lat.06.09.2019 – Odcinek III

Wykonano próbne obciążenia statyczne i dynamiczne Obiektów 18a i 18d zlokalizowanych na Węźle Skomielna.
Były to ostatnie testy obciążeniowe obiektów mostowych na Odcinku III przed oddaniem do ruchu.
Wszystkie wyniki badań były pozytywne. Nośność obiektów odpowiada klasie A wg PN-85/S-10030.


04.09.2019 – Odcinek I

W dniu 4 września rozpoczęto montaż jednoprzęsłowej kładki technologicznej o konstrukcji stalowej – obiekt nr 12a. Obiekt ten znajduje się nad projektowaną drogą ekspresową S7 w km 718+744,73. Projektowany obiekt ma na celu przeprowadzenie projektowanego wodociągu przez rejon, gdzie niweleta projektowanej drogi ekspresowej S7 jest usytuowana w wykopie.


02.09.2019 – Odcinek III

W poniedziałek 02.09.2019 r. o godzinie 11.00 przełożony został ruch z budowanej S7 na istniejący i odcinkami przebudowany ślad DK7, popularnej Zakopianki. Dotyczy to odcinka od Zbójeckiej Góry do węzła Zabornia budowanej S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój. Zmiana ta przewidywana jest do drugiej połowy września 2019 r.

Wprowadzone przełożenie ruchu niezbędne jest do dokończenia robót nawierzchniowych i wykończeniowych na drodze ekspresowej S7. Trzeba położyć warstwę ścieralną czyli ostatnią nawierzchni, pozamykać istniejące zjazdy tymczasowe i wykonać poziome oznakowanie na jezdniach S7. Prace te zostaną ukończone w drugiej połowie września 2019 r.

Więcej informacji na: www.gddkia.gov.pl18-19.07.2019 – Odcinek III

W dniach 18 i 19 lipca 2019 r. na Obiekcie nr 22 zlokalizowanym w Rabce Zdrój, w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7, ułożono warstwę ścieralną nawierzchni z mieszanki SMA grubości 4 cm na jezdni prawej i lewej.


19.07.2019

W piątek 19 lipca 2019 r. przełożony został ruch pojazdów z jezdni lewej na prawą budowanej S7 Skomielna Biała-Rabka Zdrój. Ruch odbywa się w dwóch kierunkach po jednej jezdni od Zbójeckiej Góry do węzła Zabornia. Na lewej jezdni będzie układana warstwa ścieralna nawierzchni.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na przełożeniu ruchu pojazdów z jezdni lewej na prawą związane jest z koniecznością położenia ostatniej warstwy nawierzchni na jezdni lewej S7 od Zbójeckiej Góry do Rabki Zdroju i dalej dwujezdniowej DK47 do Chabówki. Na jezdni prawej są już wszystkie warstwy nawierzchni.

Przełożenie ruchu pojazdów z DK7 na jedną, lewą jezdnię S7, od Zbójeckiej Góry do Rabki Zdroju i dalej do Chabówki nastąpiło 11 października 2018 r. Ruch także odbywał się po jednej jezdni w dwóch kierunkach. Zmiana ta była niezbędna do wybudowaniu łącznic na węźle Zabornia i prowadzenia dalszych prac przy budowie S7, m.in. najazdów na obiekty inżynierskie i dróg serwisowych.

Aktualnie na mostach i wiaduktach trwają prace wykończeniowe: montaż balustrad, wykonywanie nawierzchni gzymsów i chodników z żywicy, ekranów, umacnianie stożków. Zaawansowanie prac wykończeniowych na obiektach mostowych wynosi 92%.

Na trasie głównej S7 układano nawierzchnię. Warstwa wiążąca nawierzchni ułożona jest w 67%, a ścieralna w 22%.

W ostatnim tygodniu umacniano też skarpy i dna rowów na węźle Zabornia, drogach dojazdowych oraz S7. Humusowano skarpy i obsiewano trawą, montowano belki i wypełnienia ekranów akustycznych. Na skarpach układano kostkę granitową. W budynku OUDE (obwodu utrzymania drogi ekspresowej) pod węzłem Skomielna trwały prace przy: szpachlowaniu sufitów w pomieszczeniach magazynowych, instalacji odgromowej a także montowano bramy garażowe.

źródło: www.gddkia.gov.pl02.07.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 18 jezdnia prawa w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 w Skomielnej Białej ułożono warstwę ścieralną nawierzchni z masy SMA grubości 4 cm.


01.07.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 18 jezdnia lewa w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 w Skomielnej Białej oraz na łącznicy Węzła Skomielna - Obiekcie nr 18b ułożono warstwę ścieralną nawierzchni z mieszanki SMA grubości 4 cm.


28.06.2019 – Odcinek III

Na obiektach nr 23 i 25a zlokalizowanych w Rabce-Zdrój w ciągu drogi DK 47 wykonano próbne obciążenia statyczne i dynamiczne. Podczas badań statycznych obciążano po dwa przęsła każdego obiektu sześcioma samochodami o łącznej masie 192 tony. Podczas obciążenia dynamicznego wykonano przejazd samochodów w obu kierunkach z różnymi prędkościami oraz z dodatkowym wymuszeniem drgań. Wyniki testów obciążeniowych statycznych i dynamicznych były pozytywne.


25.06.2019 – Odcinek III

Na obiektach nr 23 i 25a zlokalizowanych w Rabce-Zdrój w ciągu drogi DK 47 położono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni z mieszanki SMA o grubości 4 cm.


24.06.2019 – Odcinek I

Rozpoczęto układanie warstwy izolacyjnej – wiążącej z asfaltu twardolanego na nitce prawej obiektu nr 14.
W godzinach rannych 7-9 wykonano niezbędne roboty przygotowawcze.
Dostarczono asfalt na budowę i ok. godziny 11:00 systemem połówkowym rozpoczęto układanie masy asfaltowej od podpory nr 9 w kierunku podpory nr 1.
Przewidywane tempo pracy to ok 100mb szerokości ½ jezdni/dzień. Termin ukończenia ułożenia asfaltu twardolanego na całej szerokości jezdni, nitki prawej to 03.07.2019 r.
Niezwłocznie po ułożeniu na nitce prawej Podwykonawca rozpocznie prace asfaltowe na nitce lewej obiektu nr 14.


12.06.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 przeprowadzono próbne obciążenie dynamiczne konstrukcji nośnych jezdni lewej i prawej. Badania polegały na pomiarze drgań konstrukcji nośnej podczas przejazdu przez obiekt samochodu ciężarowego o masie 32 ton z różną prędkością oraz podczas przejazdu przez próg umieszczony poprzecznie na jezdni. Wszystkie uzyskane wyniki próby były pozytywne.


11.06.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 wykonano badania próbnego obciążenia statycznego konstrukcji nośnych jezdni lewej i prawej. Do badania użyto 8 samochodów ciężarowych o masie 32 tony każdy. Zastosowano 16 schematów ustawień samochodów o ciężarze 256 ton w poszczególnych przęsłach. Sprawdzono ugięcia przęseł oraz osiadania podpór obiektu. Maksymalne ugięcie konstrukcji nośnej w największym przęśle o rozpiętości 140 m wyniosło 13 mm, co stanowiło ok. 80% wartości obliczeniowej. Wszystkie wyniki badań były pozytywne.


10.06.2019 – Odcinek III

Dokonano próbnego obciążenia konstrukcji nośnej jezdni prawej Obiektu nr 24. Badanie wykonano w postaci badania statycznego i dynamicznego. Do badania statycznego użyto 7 samochodów ciężarowych załadowanych kruszywem o masie całkowitej każdego wynoszącej 32 tony. Badano ugięcia przęseł oraz osiadanie podpór obiektu. Badanie dynamiczne polegało na pomiarze drgań konstrukcji podczas przejazdu przez obiekt samochodu ciężarowego z różną prędkością oraz podczas przejazdu przez próg umieszczony poprzecznie na jezdni. Wszystkie uzyskane wyniki były pozytywne.


05.06.2019 – Odcinek III

Na Obiekcie nr 24 długości 372,9 m ułożono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni prawej z mieszanki SMA grubości 4 cm.


03.06.2019 – Odcinek III

Ułożono warstwę ścieralną SMA gr. 4 cm nawierzchni jezdni prawej Obiektu nr 21.


Maj 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Serwis dla podwykonawców", w której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Komunikat dot. uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy


27.05.2019 - Odcinek III

Ułożono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni z mieszanki „SMA” gr. 4 cm na nitce lewej Obiektu nr 21 długości 996 m.


18.04.2019 - Odcinek I

Rozpoczęto układanie podbudowy ACWMS22P na odcinku E.


09.04.2019 - Odcinek III

Zrealizowano roboty nawierzchniowe w zakresie w-wy wiążącej od ob. 24 do końca odcinka drogi S7 na jezdni prawej.


08.04.2019 - Odcinek I

Rozpoczęto układanie podbudowy AC WMS 22P w km 717+000 - 717+500


29.03.2019 - Odcinek I

Rozpoczęto układanie ścieku metodą ślizgową w km 717+350 - 717+600


08.02.2019 - Odcinek I

Na Obiekcie 6+7+8 zabetonowano płytę górną ustroju nośnego segmentu 1.
Wbudowana ilość mieszanki betonowej to 483m3.


24.01.2019 - Odcinek III

Na Obiekcie nr 21 w Skomielnej Białej zabetonowano ostatni zwornik ustroju nośnego jezdni prawej. W ten sposób zakończono wykonywanie segmentów konstrukcji nośnej na obu jezdniach, tworząc dwa ustroje ciągłe o długościach 996 m każdy.


17.01.2019 - Odcinek I

Zabetonowano płytę dolną i środniki pierwszego segmentu ustroju nośnego nitki lewej Obiektu nr 6+7+8. Obiekt realizowany jest metodą rusztowania przesuwnego (MSS).


Aktualności z 2018 r. - ⇅ -

Aktualności z 2017 r. - ⇅ -

Aktualności z 2016 r. - ⇅ -